Rutina 1 nivel 4: Togo

Bronze: 30

Plata: 60

Oro: 90

 

 

 
Rutina 2 nivel 4: Kenia

 

 

 

Bronze: 30

Plata: 60

Oro: 90

 

 

 

Rutina 3 nivel 4: Marróc

 

Bronze: 30

Plata: 60

Oro:105

 

 

 

Rutina 4 nivel 4: Malí

 

Bronze: 30

Plata: 60

Oro: 105

 

 

 

 

Rutina 5 nivel 4: Tanzania

 

 

Bronze: 30

Plata: 60

Oro: 90

 

 

Rutina 6 nivel 4: Dubai

 

Bronze: 30

Plata: 60

Oro: 90